2011

Doctor

Master

Bachelor

Fostering the next generation scientists

2010

Doctor

Master

Bachelor (Early graduated)

Bachelor

Fostering the next generation scientists

2007

Doctor

Master

Bachelor

Yoshihito KINUGAWA
Masanori KOYANO

2006

Doctor

Master

Daisuke HARAKI

Bachelor

Hiroaki SATO
Masakazu TOMINAGA

2004

Master

Kento HOSODA

Bachelor

Ken-ichi AIKAWA
Tatsuyuki SUZUKI
Daisuke HARAKI
Hiroaki MORIOKA

2003

Master

Tetsunoshin ANZAI

Bachelor

Atsushi SASAKI
Nobuhiro TESHIMA

2002

Master

Yoshitaka KANNO
Keiichi SATO

Bachelor

Arisa ITAKURA
Shinji UEMURA
Masataka HAYASHI
Kento HOSODA

2001

Bachelor

Tetsunoshin ANZAI
Toshiyuki HORIKAWA
Li Cheng

2000

Bachelor

Yoshihiro UMEKI
Yoshitaka KANNO
Keiichi SATO
Copyright © 2007--2012 Ikeguchi Laboratory. All rights reserved.